ประวัติโรงเรียน

         โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ เป็นโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ที่ 3 ตำบลลำทับ อำเภอ
ลำทับ จังหวัดกระบี่ เดิมเป็นที่สาธารณะประโยชน์ ประชาชนที่เข้าไปทำผลประโยชน์ในพื้นที่มีความยินดีบริจาคที่ดินจำนวน 115 ไร่ ให้แก่ทางโรงเรียนเพื่อดำเนินการก่อตั้งโรงเรียน
         เมื่อปี 2519  ได้มีกลุ่มนักพัฒนาการศึกษาโดยมี นายอรุณ สุชาฎา และคณะ ได้เขียนโครงการสร้างโรงเรียน  และนำเสนอกำนันลาภ ศรีสุข เพื่อก่อตั้งโรงเรียนต่อไป 
         ต่อมาเมื่อ วันที่ 2 มิถุนายน 2520  ได้เปิดรับนักเรียนเข้าเรียนปีแรก โดยมีนายสมศักดิ์  บุรินทร์กุล เป็นครูใหญ่โรงเรียนเปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตลอดมาจนถึง พ.ศ. 2537 จึงได้รับอนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งประกอบด้วย คณะครู – อาจารย์ ในโรงเรียนมีทั้งหมด 8 คน  เพศหญิงจำนวน 7 คน  เพศชายจำนวน 1 คน ผู้ที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท มีจำนวน 1 คน  วุฒิปริญญาตรี จำนวน 7 คน  อายุเฉลี่ยของครู ประมาณ 41 ปี ประสบการณ์ทำงานของครูเฉลี่ย 15 ปี  และมีจำนวนอาคารเรียน มีจำนวน 1 หลัง เป็นอาคาร ป 1 ฉ.  อาคารโรงฝึกงานจำนวน 1 หลัง ปัจจุบันรับนักเรียนทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย


คำขวัญของโรงเรียน

เด่นวิชา  พัฒนาวินัย  เลื่อมใสคุณธรรม


อัตลักษณ์

ยิ้ม ไหว้ ทักทายกัน


เอกลักษณ์

ชุมชนฐานความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพครู มุ่งสู่คุณภาพผู้เรียน


สีประจำโรงเรียน

"เทา - ชมพู"


ตราประจำโรงเรียน