เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2560 สำนักงานพลังงานจังหวัดกระบี่ กระทรวงพลังงาน ร่วมกับ อส.พน (Local Energy Planner) กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน
และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมรู้คิด รู้ใช้ พลังงานไฟฟ้า ภายใต้หัวข้อ "Energy for life" โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 ร่วมกิจกรรม