เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องกฎหมาย ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6