เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 เหล่าลูกเสือ เนตรนารี ลูกเสืออากาศ และผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ โรงเรียนอนุบาลลำทับ และโรงเรียนบ้านลำทับ
ร่วมพิธีสวนสนามและเทิดพระเกียรติองค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ