เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2560 กองบิน 7 จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ให้ความรู้แก่ลูกเสือเหล่าอากาศ และผู้บำเพ็ญประโยชน์
ในโครงการฝึกอบรมลูกเสือเหล่าอากาศ กองบิน 7 ประจำปี 2560