โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ จัดติวสอบนักธรรมชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก ระหว่างวันที่ 6 - 9 พฤศจิกายน 2560