33 60

 

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและเทศบาลตำบลลำทับ ร่วมกับโรงพยาบาลอำเภอลำทับ ได้ให้ความรู้ แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2
ในโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลิอดออกและโรคอื่น ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ ในเขตเทศลาลตำบลลำทับ

 

view img