36 60

 

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 นักเรียนระดับมัธยมปลาย เข้าร่วามกิจกรรมโครงการต้นกล้าพันธ์ดีสร้างวิถีประชาธิปไตย
ผ่านสื่อการเรียนรู้ เกมกระดาน เมืองจำลองประชาธิปไตย

 

view img