42 60

 

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2561 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ รับการนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา
จากคณะกรรมการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13

 

view img