2 61

 

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์จัดกกิจกรรมค่ายเยาวชนต้นกล้า นำพาสู่อาเซียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลัก เพื่อให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการท่องเที่ยวและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสามารถนำภาษาอังกฤษมาใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน ตามนโยบายของจังหวัดกระบี่

 

view img          view img          view img          view img