เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์รับการนิเทศจากคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการศึกษา สพม.13