คณะครูและนักเรียนโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ร่วมสนองนโยบายรัฐบาล โดยการออกกำลังกายทุกวันพุธ เพื่อสุขภาพที่แข็งแรง