โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559