1 60

 

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2560 ผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมประชุมเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 พร้อมทั้งแนะนำครูบรรจุใหม่ จำนวน 6 ท่าน

 

view img          view img          view img          view img