โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม จริยธรรม ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2560 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เข้าร่วมกิจกรรม