โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ยินดีต้อนรับครูบรรจุใหม่ทุกท่านสู่รั้ว ล.น. ครูนวลอนงค์ จีนฉิ้ม ครูอารีย์ ทวีทอง ครูศิริประภา จันทร์อุดม
ครูอัจฉริยา หาญชูวงศ์สกุล ครูธัญญวรรณ บุญมณี และครูไพรัช เพ็ญศรี