6 60

 

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้จัดอบรมให้ความรู้
เรื่องของการรักษาทรัพยากรทางทะเลให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

 

view img