7 60

 

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 คณะครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม
โดย คุณครู ลัดดาวัลย์ ศรีสุข เป็นวิทยากรให้ความรู้

 

view img