เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2560 โรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ จัดกิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับครูใหม่ จำนวน 6 ท่าน (ครูนวลอนงค์ จีนฉิ้ม ครูอารีย์ ทวีทอง ครูศิริประภา จันทร์อุดม
ครูอัจฉริยา หาญชูวงศ์สกุล ครูธัญญวรรณ บุญมณี และครูไพรัช เพ็ญศรี) และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน 3 ท่าน (นายณรงค์ชัย ผลทอง
นายพรชัย ฟุ้งเฟื่อง และนายวรวุฒิ พวงน้อย)สู่รั้วพระเศวตอย่างเป็นทางการ