เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 เจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ให้การอบรมความรู้ เรื่องของการรักษาทรัพยากรทางทะเลให้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4