เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2560 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ เข้าร่วมการอบรมการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม