ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
คำสั่งครูที่ปรึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 112.37 KB 29613
คำสั่งลูกเสือ ๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 105.2 KB 123573
คู่มือครูที่ปรึกษา 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.45 MB 123326
คำสั่งที่ 081/2563 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก การรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้นม.1 และม.4 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 140.88 KB 123275
ตารางสอน
>ตารางสอน 1-2565 464
>ตารางสอน 2-2564 100626
>ตารางสอน 1-2564 123286
>ตารางสอน 2-2563 123209
ตารางสอน 1-2563 (แบบสลับวันเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 844.75 KB 123540
>ตารางสอน 1-2563 ทดลองเรียน onsite 123336
ตารางสอน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.18 MB 123568
ตารางเรียน
>ตารางเรียน 1-2565 452
>ตารางเรียน 2-2564 100617
>ตารางเรียน 1-2564 123574
>ตารางเรียน 2-2563 123402
ตารางเรียน 1-2563 (แบบสลับวันเรียน) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.09 MB 123324
>ตารางเรียน 1-2563 ทดลองเรียน onsite 123325
ตารางเรียนม.ต้น Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.46 MB 123563
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
บันทึกข้อความมอบหมายภาระงานเพื่อเปลี่ยนผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 106 KB 40829
>แผนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 41112
แบบฟอร์มลงทะเบียนเรียนซ้ำรายวิชา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 69.83 KB 41104
สรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 989.45 KB 104419
สรุปผลประเมินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของครูผู้สอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.59 MB 104410
บันทึกข้อความส่งข้อสอบกลางภาค/ปลายภาค Word Document ขนาดไฟล์ 766.64 KB 106110
บันทึกข้อความขออนุญาตจัดการเรียนรู้รูปแบบ On-hand /On demand Word Document ขนาดไฟล์ 30.62 KB 108460
080/ 2564 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอนของข้าราชการครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 498.93 KB 123089
คำสั่ง ที่ 066/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตรวจสอบ ทบทวน ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 296.86 KB 123587
073/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการสอบคัดเลือก การรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำ ปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 160.02 KB 123301
040/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 463.51 KB 123502
คำสั่งโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ที่ .....๒๗๗..../๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอนของข้าราชการครู ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 490.61 KB 123588
คำสั่งโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ที่ 069/ 2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอนของข้าราชการครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 489.89 KB 123261
บันทึกข้อความมอบหมายภาระงานเพื่อเปลี่ยนผลการเรียน Word Document ขนาดไฟล์ 111.5 KB 123572
รายงานการรวบรวมและรายงานผลการบันทึกผลการเรียน ผ่านระบบ SGS (หัวหน้ากลุ่มสาระ) Word Document ขนาดไฟล์ 51.5 KB 123328
แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนคาบสอน/การสอนแทน(ไฟล์pdf) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.98 KB 123333
แบบบันทึกการแลกเปลี่ยนคาบสอน/การสอนแทน Word Document ขนาดไฟล์ 38.02 KB 123246
เกณฑ์คะแนน และการให้คะแนนวิชาหน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 Word Document ขนาดไฟล์ 17.39 KB 123200
รายงานการบันทึกผลการเรียน ผ่านระบบ SGS Word Document ขนาดไฟล์ 51 KB 123706
คำสั่งที่ 004/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการสอบวัดผลกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 442.08 KB 123257
คำสั่งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 154.93 KB 123535
คำสั่งที่ 237/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 366.41 KB 123301
คำสั่งที่069/ 2563 เรื่อง มอบหมายหน้าที่ปฏิบัติการสอนของข้าราชการครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 474.56 KB 123296
คำสั่งที่ 374/2562คำสั่งสอนภาคเรียนที่2-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 417.61 KB 123293
คำสั่งที่ 061/2562คำสั่งสอนภาคเรียนที่1-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.74 KB 123472
บัญชีและรหัสผ่านสำหรับการเรียนการสอนผ่าน-Google-Classroom-ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 403.7 KB 123209
บัญชีและรหัสผ่านสำหรับการเรียนการสอนผ่าน-Google-Classroom-ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 479.85 KB 123345
คำสั่งโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ที่ 054 - 2563 แต่งตั้งกรรมการคุมสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 423.52 KB 123483
คำสั่งที่ 399/2562คำสั่งสอบกลางภาค-ตารางสอบภาคเรียนที่2-2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 443.82 KB 123278
เกณฑ์คะแนนและการให้คะแนนวิชาหน้าที่พลเมือง ภาคเรียนที่ 2/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 88.72 KB 123938
ร่างคำสั่งประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 210.13 KB 123354
ตัวอย่างรายงานสรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ร้อยละ 2 ขึ้นไป Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 110.69 KB 123611
ตัวอย่างรายงานสรุปผลการประเมินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ร้อยละ 3 ขึ้นไป Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 110.5 KB 123391
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 98.46 KB 123629
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 111.25 KB 123273
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 125.27 KB 123369
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 121.57 KB 123546
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 132.16 KB 123254
แบบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 142.34 KB 123607
คู่มือการใช้แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนสำหรับครูผู้สอน Word Document ขนาดไฟล์ 100 KB 123297
แบบฟอร์มบันทึกข้อความรายงานการติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 25.95 KB 123307
แบบบันทึกรายชื่อนักเรียนที่มีแนวโน้มได้ระดับผลการเรียน 0,ร,มส Word Document ขนาดไฟล์ 41.08 KB 123250
แบบฟอร์มบันทึกข้อความ ชี้แจงไม่เข้าสอน Word Document ขนาดไฟล์ 31.07 KB 123324
>แผนการสอนงานแนะแนว ม.1 123389
รายงานการประเมินตนเอง (sar) ปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 993.85 KB 123331
กระดาษคำตอบซิปเกรด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 123581
คู่มือการใช้งานแอพตรวจข้อสอบ ซิปเกรด Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2 MB 123282
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันทุจริต ชั้น ม.6 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.66 MB 123183
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันทุจริต ชั้น ม.5 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.27 MB 123412
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันทุจริต ชั้น ม.4 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.9 MB 123400
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันทุจริต ชั้น ม.3 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.94 MB 123200
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันทุจริต ชั้น ม.2 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.14 MB 123521
แผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาเพิ่มเติม การป้องกันทุจริต ชั้น ม.1 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.92 MB 123598
ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน
เอกสารเยี่ยมบ้านนนักเรียน2565 Word Document ขนาดไฟล์ 1.27 MB 5
เอกสารเยี่ยมบ้านนนักเรียน2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 615.04 KB 8
คู่มือครูที่ปรึกษา 2/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 423.65 KB 100663
คู่มือครูที่ปรึกษา ม.ปลาย 2/2564 Word Document ขนาดไฟล์ 514.27 KB 100645
คู่มือครูที่ปรึกษา ม.ต้น 2/2564 Word Document ขนาดไฟล์ 516.47 KB 100657
รายงานการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นเรียนออนไลน์ม.1,4(1/64) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 244.45 KB 108400
รายงานการประชุมผู้ปกครองระดับชั้นเรียนออนไลน์ม.1,4(1/64) Word Document ขนาดไฟล์ 1.06 MB 108405
คำสั่งผู้บริหารเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 77.45 KB 108425
เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 Word Document ขนาดไฟล์ 441.5 KB 122378
เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 265.99 KB 122356
คู่มือครูที่ปรึกษา 1/2564 Word Document ขนาดไฟล์ 514.22 KB 123292
คู่มือครูที่ปรึกษา 1/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 602.84 KB 123192
เอกสารคัดกรองSDQ 1/63 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 772.27 KB 123389
เอกสารคัดกรองSDQ 1/63 Word Document ขนาดไฟล์ 1.33 MB 123511
คู่มือครูที่ปรึกษา 1/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 123703
คำสั่งเวรประจำสัปดาห์ ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 237.52 KB 123629
แบบฟอร์มการรับทุนเสมอภาค Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 185.85 KB 123331
แบบสำรวจนร.รับทุนเสมอภาค Word Document ขนาดไฟล์ 14.79 KB 123352
คำสั่งเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 125.06 KB 123484
คู่มือการดำเนินการเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.55 KB 123376
เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 437.26 KB 123651
เอกสารเยี่ยมบ้านนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 Word Document ขนาดไฟล์ 370.5 KB 123240
คู่มือการจัดกิจกรรมโฮมรูม Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 795.97 KB 123580
คู่มือครูที่ปรึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 1.03 MB 123306
คู่มือครูที่ปรึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1004.98 KB 123263
บันทึกข้อความรายงานข้อมูลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 314.59 KB 123245
บันทึกข้อความรายงานข้อมูลการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 46.02 KB 123271
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 513.12 KB 123300
แบบบันทึกการคัดกรองนักเรียนรายบุคคล Word Document ขนาดไฟล์ 54.32 KB 123574
วาระการประชุมคณะทำงาน งานเวรประจำสัปดาห์ 1/2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 61.76 KB 123543
ระเบียบโรงเรียน พ.ศ. 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.13 MB 123175
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รายงานการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 195.97 KB 41095
บันทึกข้อตกลงห้องเรียนสีขาว Word Document ขนาดไฟล์ 591 KB 123511
บันทึกข้อตกลงห้องเรียนสีขาว Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 597 KB 123524
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
คำสั่งที่ 073/2565 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2565 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.52 MB 2
คำสั่งที่ 095/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุง) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.44 MB 108485
คำสั่งที่ 076/2564 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการครูและลูกจ้างปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีการศึกษา 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.55 MB 123526
คำสั่งโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ ที่ 247/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ วิทยฐานะครูชำนาญการ/ครูชำนาญการพิเศษ/ครูเชี่ยวชาญ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 139.42 KB 123409
บันทึกเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย การตรวจสอบและกลั่นกรองผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน (ชำนาญการ) Word Document ขนาดไฟล์ 29 KB 123497
บันทึกเอกสารหลักฐาน/ร่องรอย การตรวจสอบและกลั่นกรองผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน (ชำนาญการพิเศษ) Word Document ขนาดไฟล์ 30.89 KB 123522
แบบฟอร์มรายงานการไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 37.24 KB 123210
ประกาศ การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ปี 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 176.79 KB 123291
ประกาศ การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานสอน ปี 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 180.09 KB 123522
ใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว Word Document ขนาดไฟล์ 50.5 KB 123295
ฝ่ายบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
บันทึกข้อความอนุมัติใช้เงินในการดำเนินการโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 17.65 KB 41095
ใบร่างขอบเขต Word Document ขนาดไฟล์ 94 KB 123382
ใบสำคัญรับเงิน Word Document ขนาดไฟล์ 32.5 KB 123375
ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตร Word Document ขนาดไฟล์ 97 KB 123202
แบบขอเดินทางไปราชการ Word Document ขนาดไฟล์ 206 KB 123387
เบิกค่าตอบแทนวิทยากร Word Document ขนาดไฟล์ 126.5 KB 123584
บันทึกข้อความอนุมัติส่งโครงการ Word Document ขนาดไฟล์ 74 KB 123596
บันทึกข้อความอนุมัติจ่ายเงินอบรม Word Document ขนาดไฟล์ 30.5 KB 123202
เอกสารเงินยืม Word Document ขนาดไฟล์ 131 KB 123261
แบบฟอร์มกองทุนสงเคราะห์นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา Word Document ขนาดไฟล์ 98.18 KB 123517
แบบฟอร์มเขียนโครงการงบประมาณ2563 Word Document ขนาดไฟล์ 93 KB 123244
แบบฟอร์มเขียนรายงานโครงการตามแผนงบประมาณ2562 Word Document ขนาดไฟล์ 287 KB 123248
งานธุรการ
วาระการประชุม ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 25 มิถุนายน 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 127.12 KB 123720
ตราโรงเรียน แบบคมชัด Word Document ขนาดไฟล์ 546.01 KB 123530
งานแผนงาน
แบบฟอร์มโครงการ ปีงบประมาณ 2565 Word Document ขนาดไฟล์ 109.5 KB 103065
สรุปงบประมาณ แผนงาน/โครงการ การจัดสรรงบประมาณประจำปี 2564 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 219 KB 123454
แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.37 KB 123264
โครงการที่45 พัฒนาระบบงานแผนงาน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 215.13 KB 123473
โครงการที่44 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 223.32 KB 123426
โครงการที่43 จ้างครูและบุคลากรสนับสนุนการจัดการศึกษา64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 273.64 KB 123354
โครงการที่42 พัฒนาศักยภาพบุคลากร64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.65 KB 123546
โครงการที่41 งานรับสมัครนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4 64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 289.93 KB 123318
โครงการที่40 โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 308.95 KB 123211
โครงการที่39 ลูกพระเศวตเดินตามรอยพ่ออย่างพอเพียง64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 321.5 KB 123588
โครงการที่38 การจัดการดูแลและบริหารจัดการขยะ64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.54 KB 123428
โครงการที่37 งานคุณธรรมจริยธรรม64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 298.58 KB 123235
โครงการที่36 สัมพันธ์ชุมชน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 285.62 KB 123252
โครงการที่35 สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 363.45 KB 123391
โครงการที่34 การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 330.38 KB 123546
โครงการที่33 งานยานพาหนะซ่อมบํารุงดูแลรักษารถยนต์64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 292.87 KB 123287
โครงการที่32 งานพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 396.7 KB 123226
โครงการที่31 ส่งเสริมงานประสัมพันธ์64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 360.25 KB 123254
โครงการที่30 ทัศนศึกษา64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 605.34 KB 123598
โครงการที่29 พัฒนาดูแลบำรุงรักษาสวนปาล์มน้ำมัน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 285.69 KB 123206
โครงการที่28 ส่งเสริมประชาธิปไตยโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 320.5 KB 123310
โครงการที่27 พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 369.74 KB 123477
โครงการที่26 ปรับปรุงอาคารสถานที่64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 476.57 KB 123582
โครงการที่25 บริหารจัดการกลุ่มบริหารทั่วไป64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 300.67 KB 123213
โครงการที่24 เทคโนโลยีสารสนเทศ64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.93 KB 123304
โครงการที่23 แนะแนว64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 225.79 KB 123595
โครงการที่22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.61 KB 123385
โครงการที่21 ห้องสมุด64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 230.66 KB 123393
โครงการที่20 ทัศนศิลป์ ดนตรีนาฏศิลป์64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 190.31 KB 123463
โครงการที่19 สาระศิลปะ64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 226.08 KB 123454
โครงการที่18 ดนตรีสากล64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 231.93 KB 123296
โครงการที่17 ความเป็นเลิศทางด้านกีฬา64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 228.97 KB 123568
โครงการที่16 สุขศึกษาและพลศึกษา64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 235.88 KB 123570
โครงการที่15 อุตสาหกรรม64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 220.36 KB 123325
โครงการที่14 งานเกษตรกรรม64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.5 KB 123628
โครงการที่13 คหกรรม64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 222.09 KB 123398
โครงการที่12 สังคมศึกษา64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.4 KB 123273
โครงการที่11 ภาษาจีน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 235.67 KB 123242
โครงการที่10 ภาษาอังกฤษ64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 242.8 KB 123636
โครงการที่9 พัฒนาผลสัมฤทธิ์และทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.3 KB 123385
โครงการที่8 ส่งเสริมศักยภาพทางวิทยาศาสตร์64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 150.09 KB 123538
โครงการที่7 พัฒนาผลสัมฤทธิ์ภาษาไทย64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 232.88 KB 123517
โครงการที่6 ค่ายผลิตนักเขียน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 156.1 KB 123449
โครงการที่5 สุนทรภู่64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 147.65 KB 123438
โครงการที่4 พัฒนาโสตทัศนูปกรณ์64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 342.39 KB 123252
โครงการที่3 พัฒนางานประกันคุณภาพภายใน64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 214.2 KB 123254
โครงการที่2 พัฒนาผลสัมฤทธิ์และทักษะการเรียนรู้64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 218.15 KB 123522
โครงการที่1 พัฒนาการเรียนการสอนและหลักสูตรสถานศึกษา64 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.36 KB 123198
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนลำทับประชานุเคราะห์ (ITA Oline) ประจำปีงบประมาณ 2563
ตัวชี้วัดที่ 18 รายละเอียดของแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.5 MB 123480
ตัวชี้วัดที่ 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 942.22 KB 123413