กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวสุธนา โสมดำ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
อีเมล์ : sd.suthana@gmail.com

นางสาวจิราพัชร เพชรสีเงิน
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายสมนึก ศรีวิเชียร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/5
เบอร์โทร : 0949464935
อีเมล์ : ssriwichian@gmail.com

นางสาวศกลวรรณ เจือกโว้น
ครู คศ.1

นางสาวเนตรนภา ไหมสีทอง
ครู คศ.1

นางสาวอนงค์นาถ ชนะชัย
ครู คศ.1